Sveti Ilija

G. METODIJ MIT­RO­POL­I­TOT AMERIKAN­SKOKANAD­SKI Roden e vo Berovo na 24. 08. 1963 god­ina. Nekolku meseci podocna seme­jstvoto se vra}a vo Skopje otkako sos­to­j­bata vo gradot e rel­a­tivno nor­mal­izirana po katas­tro­fal­niot zemjotres. Osnovnoto i sred­noto obra­zo­vanie gi zavr{uva vo Skopje. Potoa najprvin dve godini studira na Filolo{kiot fakul­tet „Bla’e Kone­ski“, na Kat­e­drata za op{ta i kom­par­a­tivna kni’evnost, a potoa gi napu{ta ovie studii i se zapi{uva na Pravoslavniot Bogoslovski fakul­tet „Sveti Kli­ment Ohrid­ski“ — Skopje. Otec Metodij vo svoite mom~e{ki den­ovi ja deli sud­bi­nata na mnogu­mina mladi lu|e izras­nati vo atmos­fer­ata na ateizam i priv­i­dot na besmis­lenost na ’ivo­tot. Vo takva atmos­fera, edin­stve­niot izlez go gleda vo naj­sup­til­nite poten­ci­jali na ~ove~kata du{a, nejzinoto, vo vistin­skata smisla na zborot, poet­sko ofor­mu­vawe, {to i go dove­duva do izvorot na ve~no‘ivoto tvorewe — poez­i­jata. Prvite plodovi od negov­oto iscelo svr­tu­vawe kon Boga toj gi real­izira vo ramkite na dejstvu­vaweto na inter­medi­jal­nata grupa Aporea (edna od markant­nite umetni~ki dvi’ewa vo osumde­set­tite godini na dvae­set­tiot vek). Podocna ovaa umetni~ka grupa go menuva imeto vo Anas­tasija i kako nejzin inte­gralen del proi­zleguva pop­u­lar­nata muzi~ka grupa so istoto ime. Zaeni~kite proekti i nastapi po balka­n­skite kul­turni metropoli, kako i revnos­nata rab­ota vo raz­vi­vaweto na li~niot umetni~ki izraz go trasir­aat patot na otec Metodij se pod­laboko vo sverite na litur­giskata umet­nost i litur­giskiot ’ivot. Ottoga{ svoite hris­ti­jan­ski iskustva toj nepresta­jno gi preto~uva i niz cik­lusi poez­ija i niz likovni nastapi, no prven­stveno niz pod­vigot na vocrkovu­vawe. Vo 1993 god­ina od pe~at izleguva prviot broj na spisani­eto Domostroj, ~ij glaven i odgov­oren ured­nik e otec Metodij. Inaku, vo redak­ci­jata na Domostroj, od samiot po~etok sorabo­tu­vaat isklu~itelno nadareni mladi lu|e, koi denes zaze­maat vidni mesta vo na{iot crkoven i kul­turen ’ivot. Od 1993 god. do denes „DOMOSTROJ“ pre­rasna vo edno od najse­ri­oznite patrolo{ki spisanija vo pravoslavniot svet i izda­tel­stvo pod ~ija etiketa se pub­liku­vani pove}e samosto­jni izdanija. Osobeno na stranicite na ova patrolo{ko spisanie otec Metodij se pro­javuva kako vrven intelek­tualec i odli~en preve­duva~ od crkvenosloven­ski, ruski i angliski jazik (iako, za volja na visti­nata, nego­v­ata preveduva~ka dejnost zapo~nuva u{te mnogu pred toa). Od po~etokot na septemvri 1995 god­ina, od osno­vaweto na ma{kata mona{ka zaed­nica vo Strumi~kata eparhija, najprvin vo man­a­s­tirot „Sveta Bogorod­ica Eleusa“ — Vequsa, a podocna vo „Sveti Leon­tij“ — Vodo~a, go zapo~nuva svo­jot mona{ki ’ivot. Vo 1996 god­ina rakopolo’en e za jeromonah i nekolku meseci podocna, na praznikot na Svetite Pet­nae­set Tive­ri­opol­ski Sve{tenoma~enici, za igu­men na man­a­s­tirot Sveti Ilija vo Stru­mica. Vo po~etokot na 1998 god­ina diplomira na Bogoslovskiot fakul­tet „Sveti Kli­ment Ohrid­ski“ vo Skopje. Nabrgu potoa gi zapi{uva post­diplom­skite studii na Kat­e­drata za make­don­ska kni’evnost i zapo~nuva da raboti kako redoven pro­fe­sor i zamenik-​rektor vo Make­don­skata pravoslavna bogoslovija „Sveti Kli­ment Ohrid­ski“ vo Skopje. Za nego­v­ata dejnost kako pro­fe­sor i ped­a­gog svedo~i i Pro­gra­mata za veronauka za tretite odd­e­lenija, koja, kako negov avtorski pred­log, be{e ofi­ci­jalna pro­grama po veronauka na Sve­tiot Sinod za 2003 god­ina, pri­fatena od Min­is­ter­stvoto za obra­zo­vanie i Biroto za razvoj na obra­zo­vani­eto. Vo 2004. god­ina proizve­den e vo ~in arhi­man­drit, a sled­nata 2005. hiro­ton­isan e za episkop Veli~ki. Vo mart 2006. ja brani mag­is­ter­skata teza pod naslov „Ko~o Racin i bogomilite (is~ituvawe na tradici­ite)“ so {to se steknuva so tit­u­lata mag­is­ter po filolo{ki nauki. Istata god­ina e nazna~en, najprvin za admin­is­tra­tor, a potoa i za nadle’en mit­ro­polit na Amerikansko-​kanadskata make­don­ska pravoslavna eparhija. ^len e na Dru{tvoto na pisatelite na Make­donija i na Dru{tvoto na nov­inar­ite na Make­donija. Avtor e na dva zbornika esei i osum zbirki poez­ija i bro­jni napisi i studii objavu­vani vo stru~ni spisanija i zbor­nici, pub­likacii od sim­poz­i­umi, kako i vo elek­tron­skite medi­umi kaj nas i vo stranstvo. Pokraj toa glaven i odgov­oren ured­nik e na spisaneto „Pravoslaven pat“, glasilo na Skop­skata eparhija. ^len e na redakci­ite na spisani­eto „Por­tal“, recen­zent na spisani­eto „Pravoslaven Blagoves­nik“ na stu­den­tite od bogoslovskiot fakul­tet i sorabot­nik vo spisani­eto „Pre­min“, i vo elek­tron­skoto glasilo „Pre­min — Por­tal“. U~esnik e vo nekolku me|unarodni proekti i ekspert­ski komisii za istra’uvawa vrzani za reli­gioznite prava i slo­bodi na ~ovekot vo demokratskite op{testva, veronaukata vo obra­zo­vani­eto, istori­jata na make­don­skata duhovna kul­tura i crkov­nata kni’evnost

.

1775 Bris­tol Road West
Mis­sis­sauga Ontario L5M 2Y5 Canada

1 (905) 82180550

moc@​st-​ilija.​ca

Дома Митрополит